Procedings of the XVth International Conference of Ethiopian Studies
The Rock-Cut Church of Maryam Dǝngǝlat (Ḥaramat, Tǝgray)
July 20-25, 2003
Michael Gervers

cover p435 p436 p437 p438 p439 p440
cover.jpg p435.jpg p436.jpg p437.jpg p438.jpg p439.jpg p440.jpg
p441 p442 p443 p444 p445    
p441.jpg p442.jpg p443.jpg p444.jpg p445.jpg